Sprzedaż lub darownizna działki

W sytuacji kiedy chcemy dokonać sprzedaży lub darowizny działki należy przygotować poniżej wyszczególnione dokumenty:

 • Odpis z księgi wieczystej.
 • Podstawa prawna nabycia działki:

  Wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny. Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia wraz z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego.

 • Dane osobowe kupujących i sprzedających lub obdarowanych:

  Kompletne dane wszystkich uczestników aktu: Imię i nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego (może być numer paszportu) PESEL, NIP oraz adres zameldowania. Podczas podpisywania aktu wymagane jest posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości.

 • W przypadku kiedy stroną umowy jest firma lub firmy należy przedłożyć aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz numery NIP i REGON.
 • Wartość rynkowa działki - ustalona cena sprzedaży lub wartość darowizny.
 • Ustalone warunki i data wydania działki.
 • Dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku, ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy.
 • Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej,
 • Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, w przypadku kiedy nastąpić ma podział działki.
 • Mapa sytuacyjna do celów prawnych.


Nieruchomości Ustanowienie pełnomocnika Sprawy spadkowe Sprawy majątkowe Kontakt

Kancelaria Notarialna
Tadeusz Grzankowski


75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 152/7

Telefon 94 34-65-456
Telefon 604-344-708Kontakt e-mail:
t.grzankowski@interia.pl